Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas

Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas

Al-Fatihatu ilaa hadhrati al-habib Sayyidina Muhammadin S.A.W. wa aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Wa ilaa ruuhi sayyidina al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, shohibi ratib, wa syeich Ali bin Abdillaahi al-Baaras. wa usuulihim wa furuu’ihim annallaaha jataghasyaahum bir’rahmati wal maghfirati al-fatiha. A’uudhu billaahi minasy’yaitaani rajiim. Bismillaahirahmaanirahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Arrahmaanirahiim maalikijawmid’diin. Ijaakana’buduu wa ijaa kanastaiin.Ihdinas’siraatal mustaqiim. Siraathal’ladhiina anámtu alaihim Ghairil maghdhuu alaihim walaa dhaaliin. Aamiin. Lau’anzalnaa haadhal qur’aana alaa Jabalin lara’aitahu ghaasyian mutasad’dian min ghasy’yatil’laahi wa tilkal amthaalu nadhribuhaa linnaasi la’allahum jatafakkaruun. Huwallaahul ladhii laa ilaaha illaa huwa aalimul ghai’bi wa shahaadati huwa rahmaanirahiim. Huwallaahul ladhii laa ilaaha illaa huwa al-malikul Qud’duusu salaamul mu’minul muhaiminul aziizul Jabbaarul mutakabbiru subhaanallaahi amma jusyrikuun. Huwallaahul ghaalikul baari’ul musawwiru lahul asmaa’ul husnaa jusabbihu lahu maa fii samaawaati wal ardhi wa huwal aziizul haqiim.

A’uudhu billaahis samii’il aliimi minasy’syaitaani rajiim(3x).

A’uudhu bikalimaatillaahi taamaati min syarri maa ghalaqa(3x).

Bismillaahil ladhii laa jadhurru ma’asmihii syai’un fil ardhi walaa fis’samaa’i wahuwassamii’ul aliim(3x).

Bismillaahirahmaanirahiim, walaa hawlaa walaa quwwata illaabillaahil alijjil adhiim(10x).

Bismillaahirahmaanirahiim(3x).

Bismillaahi tahassanaa billaahi, bismillaahi tawakkalnaa billlaahi(3x).

Bismillaahi aamannaa billaahi wa man ju’min billaahi laa ghawfun alaihi(3x).

Subhaanallaahi azzallaahu subhaanallaahi jal’lallaahu(3x).

Subhaanalaahi wa bihamdihi subhaanallaahil adhiim(3x).

Subhaanallaahi wal handulillaahi walaa ilaaha illallaahu wallaahu akbar(4x).

Yaa, lathiifan bighalqihi yaa, Aliiman bighalqihi yaa, ghabiiran bighalqihi al-tufbinaa yaa, lathiifu yaa, aliimu yaa, ghabiir(3x).

Yaa, lathiifan lam jazal al-tufbinaa fiimaa nazal innaka lathiifu lam tazal al-tufbinaa wal muslimiin(3x).

Laa ilaaha illallaah(40x).

Muhammadur’rasuulullaah(1x).

Hasbunallaahu wa ni’mal wakiil(7x).

Allahumma salli alaa Muhammadin allahumma salli alaihi wa sallim(11x).

Astghfirullaah(11x).

Taa’ibuuna illallaah(3x).

Yaa, allaahu bihaa yaa, allaahu yaa, kariimu yaa, allaahu bihusnil ghaatimah(3x).

Ghufranaka rabbanaa wa ilajkal masiir laa jukalliful’laaha nafsan illaa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa alaihaa maa aktasabat rabbanaa laa tu’agidhnaa in’nasiinaa aw’agta’naa rabbanaa walaa tahmil alainaa isran kamaa hamaltahu alal’ladhiina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maalaa qatalanaa bihi wa’fu annaa wagh firlanaa warhamnaa anta mawlaanaa fansurnaa alal qawmil kaafiriin. Al-Fatihatu ilaa Hadhrati sayyidinaa wa Habibinaa wa Syafi’inaa rasuulillaahi Muhammad ibn Abdillaahi sallallaahu alaihi wa aalihi wa ashaabihi wa azwaajihi wa dhurri’jaatihi bi’annallaaha ju’lii darajaatihim fil jannati wa janfa’unaa bi asraarihim wa anwaarihim wa uluumihim fid’diini wa dunjaa wal aaghirati wa jadz’alunaa min hizbihim wa jarzuqnaa mahabbatuhum wa jatawafaanaa alaa millatihim wa jah’syurnaa fii zumratihim. Al-Fatiha athaa bakumullaah.(Surat al-fatiha).

—————————————————————————————–

Kelebihan Ratib: Huraian Ratib Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas

Makna Ratib

Perkataan Ratib mempunyai banyak erti. Ratib yang dimaksudkan di sini berasal dari perkataan (rattaba) bererti mengaturkan atau menyusun. Ratib adalah sesuatu yang tersusun, teratur dengan rapinya. Sembahyang sunnah Rawatib adalah antara sembahyang-sembahyang sunnah yang diamalkan pada waktu-waktu yang tertentu oleh Nabi s.a.w. Ratib al-Attas mengandungi zikir, ayat-ayat al-Quran dan doa-doa yang telah sedia tersusun oleh al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Attas yang juga dibaca pada waktu-waktu yang tertentu.

Istilah Ratib digunakan kebanyakkannya di negeri Hadhramaut dalam menyebut zikir-zikir yang biasanya pendek dengan bilangan kiraan zikir yang sedikit (seperti 3, 7, 10, 11 dan 40 kali), senang diamalkan dan dibaca pada waktu-waktu yang tertentu iaitu sekali pada waktu pagi dan sekali pada waktu malam. Terdapat Ratib al-Haddad, Ratib al-Aidrus, Ratib al-Muhdhor dan lain-lain.

Keutamaan Ratib

Berkata sebilangan ulama ahli salaf, antara keutamaan ratib ini bagi mereka yang tetap mengamalkannya, adalah dipanjangkan umur, mendapat Husnul-Khatimah, menjaga segala kepunyaannya di laut dan di bumi dan senantiasa berada dalam perlindungan Allah.

Bagi mereka yang mempunyai hajat yang tertentu, membaca ratib pada suatu tempat yang kosong dengan berwuduk, mengadap kiblat dan berniat apa kehendaknya, Insya-Allah dimustajabkan Allah. Para salaf berkata ia amat mujarrab dalam menyampaikan segala permintaan jika dibacanya sebanyak 41 kali.

Antara kelebihan ratib ini adalah, ia menjaga rumahnya dan 40 rumah-rumah jirannya dari kebakaran, kecurian dan terkena sihir. As-Syeikh Ali Baras berkata: “Apabila dibaca dalam suatu kampung atau suatu tempat, ia mengamankan ahlinya seperti dijaga oleh 70 pahlawan yang bekuda. Ratib ini mengandungi rahsia-rahsia yang bermanfaat. Mereka yang tetap mengamalkannya akan diampunkan Allah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut.”

Bagi mereka yang terkena sihir dan membaca ratib, Insya-Allah diselamatkan Allah dengan berkat Asma’ Allah, ayat-ayat al-Quran dan amalan Nabi Muhammad s.a.w.

Al-Habib Husein bin Abdullah bin Muhammad bin Mohsen bin Husein al-Attas berkata: “Mereka yang mengamalkan ratib dan terpatuk ular nescaya tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Bagi orang yang takut nescaya akan selamat dari segala yang ditakuti. Pernah ada seorang yang diserang oleh 15 orang pencuri dan dia selamat.”

Pernah datang satu kumpulan mengadu akan hal mereka yang dikelilingi musuh. Al-Habib Husein menyuruh mereka membaca ratib dan beliau jamin Insya-Allah mereka akan selamat.

Ada sebuah kampung yang cukup yakin dengan Habib Umar al-Attas dan tidak tinggal dalam membaca ratibnya. Kecil, besar, tua dan muda setiap malam mereka membaca ratib beramai-ramai dengan suara yang kuat. Kebetulan kampung itu mempunyai musuh yang hendak menyerang mereka. Kumpulan musuh ini menghantar seorang pengintip untuk mencari rahsia tempat mereka supaya dapat diserang. Kebetulan pada waktu si pengintip datang dengan sembunyi-sembunyi mereka sedang membaca ratib dan sampai kepada zikir:
 
Ertinya: Dengan nama Allah, kami beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah tiada takut baginya!

Mendengar tiada takut baginya, dan diulangi sampai tiga kali, si pengintip terus menjadi takut dan kembali lalu menceritakan kepada orang-orangnya apa yang dia dengar dan mereka tidak jadi menyerang. Maka selamatlah kampung itu.

Nama-nama Ratib

Ratib al-Habib Umar bin Abdurrahman ini mempunyai banyak nama. Antaranya adalah:


Ertinya: Sesuatu yang sukar diperolehi dan kunci bagi pintu penghubung kepada Allah. Nama inilah yang dipilih oleh al-Habib Muhammad bin Salem al-Attas apabila menyusun Ratib al-Habib Umar dalam bahasa Arab, Melayu dan Tamil.


Ertinya: Kubu yang kukuh.


Ertinya: Belerang yang merah. Satu istilah bagi mentafsirkan sesuatu benda yang amat berharga yang sukar didapati pada sebarang waktu atau tempat.


Ertinya: Pati segala zikir.


Ertinya: Magnet rahsia-rahsia bagi mereka yang tetap mengamalkannya pada waktu malam dan siang.


Ertinya: Penawar bagi racun yang mujarrab. Menurut kata al-Habib Husein bin Abdullah al-Attas, nama ini dinamakan oleh gurunya al-Habib Ahmad bin Hasan apabila menerangkan kelebihan Ratib al-Habib Umar.


Ertinya: Sumber pencapaian dan kunci bagi pintu penghubung kepada Allah. Nama ini hanya terdapat di Tajul A’ras oleh al-Habib Ali bin Husein yang menerangkan bahawa dalam kitab al-Qirtas yang beliau perolehi tertulis nama Ratib al-Attas sebagai Manhal al-Manal dan tidak Azizul Manal.

Sejarah Ratib

Ratib ini dikarang oleh al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas dan sekarang telah berusia kira-kira 400 tahun. Ratib ini sehingga kini banyak dibaca di negara-negara seperti di Afrika termasuk Darussalam, Mombassa dan Afrika Selatan. Juga di England, Burma (Myanmar), India dan negara-negara Arab. Di Afrika ia disebarkan oleh murid-murid al-Habib Ahmad bin Hasan seperti al-Habib Ahmad Masyhur al-Haddad dan lain-lain. Di India, Kemboja dan Burma oleh al-Habib Abdullah bin Alawi al-Attas. Sehingga sekarang kumpulan-kumpulan ratib al-Habib Umar atau Zawiyah masih diamalkan di Rangoon dan di beberapa daerah di Burma. Tetapi mereka lebih terkenal di sana dengan Tariqah al-Attasiyah.

Ratib ini telah lama sampai di Malaya, Singapura, Brunei dan Indonesia. Antara keterangan ratib ini yang diterbitkan dalam bahasa Melayu di Singapura adalah sebuah kitab kecil yang bernama Fathu Rabbin-Nas yang dikarang oleh al-Habib Husein bin Abdullah bin Muhammad bin Mohsen bin Husein al-Attas. Tarikh selesai karangan ini adalah pada pagi Jumaat 20hb Jumadil Awal 1342 (20hb Disember 1923). Ia diterbitkan dengan perbelanjaan C.H Kizar Muhammad Ain Company pengedar kain pelekat cap kerusi yang beribu pejabat di Madras, India dan dicetak oleh Qalam Singapura.

Pada tahun 1939, al-Habib Muhammad bin Salim al-Attas telah menerbitkan sebuah kitab yang bernama Miftahul Imdad yang dicetak di Matbaah al-Huda di Pulau Pinang. Kitab ini mengandungi wirid-wirid datuk beliau al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas tetapi terdapat juga ratib al-habib Umar bin Abdurrahman al-Attas di dalamnya.

Mengikut al-Habib Muhammad bin Salem al-Attas, al-Habib Hasan bin Ahmad al-Attas pada suatu masa dahulu telah mencetak Ratib al-Attas menerusi percetakannya Mutaaba’ah al-Attas (Al-Attas Press) yang pejabatnya terletak di Wadi Hasan, Johor Bahru, Malaysia. Percetakan ini bergiat di Johor pada kira-kira tahun 1927.

Waktu membaca Ratib al-Attas

Disebutkan di dalam kitab al-Qirtas: “Telah menjadi tradisi bagi para sesepuh kami, khususnya tradisi dari al-Habib Husein bin Umar membaca Ratib al-Attas adalah setelah solat Isya’. Kebiasaan itu dilakukan oleh Habib Husein beserta pengikut-pengikutnya secara turun-temurun kecuali di bulan Ramadhan. Adapun di bulan Ramadhan bacaan ratib itu dibaca sebelum solat Isya’. Tetapi bagi yang gemar berzikir banyak yang membaca ratib al-Attas ini di waktu pagi dan di waktu sore, sebab di antara kalimat-kalimat yang dizikirkan ada zikir-zikir yang disunnahkan untuk membacanya di waktu pagi dan di waktu sore seperti tertera di dalam hadis-hadis Nabi s.a.w.

Dikatakan oleh Habib Ali bin Hasan al-Attas di dalam kitab al-Qirtas bahawa Habib Umar suka membaca ratibnya secara rahsia tanpa suara, sebab beliau menginginkan bacaan ratibnya itu lebih berkesan di hati yang membacanya dan lebih ikhlas karena Allah. Hal itu sesuai dengan firman Allah:
 
“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai”.(Al A’raf: 205)

Dan firman Allah:
 
“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”.  (Luqman: 19)

Jika ratib al-Attas ini dibaca secara berkelompok, maka hendaklah dibaca dengan suara yang tiada terlalu keras dan tiada terlalu pelan, sesuai dengan firman Allah:
 
“Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu dan janganlah pula selalu merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara keduanya”. (Al-Isra': 110)

Ratib Habib Umar

Ratib Habib Umar yang diberi nama Azizul Manal Wa Fathu Bab al-Wisol seperti dikatakan oleh Habib Ali bin Hasan al-Attas di dalam kitab al-Qirtas bagian kedua juz pertama: “Ratib Habib Umar merupakan hadiah yang tertinggi dari Allah bagi umat Islam lewat Habib Umar.” Peninggalan beliau yang paling mahal hanyalah ratib yang beliau tinggalkan bagi umat ini. Ratib Habib Umar merupakan wirid yang banyak mendatangkan faedah bagi yang membacanya setiap waktu, terutama bagi yang sedang menghadapi kesulitan. Al-Habib Isa bin Muhammad al-Habsyi mengatakan bahawa Habib Umar banyak sekali menyebutkan akan keutamaan-keutamaan ratib ini. Pernah disebutkan bahawa ketika ada sekelompok orang datang kepada Habib Umar mengeluh kesulitan pencarian dan lamanya musim kemarau yang menimpa kepada mereka selama beberapa waktu. Mereka diperintah membaca Ratib beliau dan dzikir Tauhid. Setelah mereka mengerjakannya, maka dengan berkat bacaan itu, Allah memberi keluasan hidup bagi mereka.

Menurut Syeikh Ali Baras, jika Ratib Habib Umar dibacakan bagi penduduk suatu desa atau bagi suatu keluarga, maka desa itu atau keluarga itu akan dipelihara oleh Allah dengan peliharaan yang amat ketat. Selanjutnya Syeikh Ali berkata: “Pernah aku diceritai oleh sebagian orang bahawa ketika mereka takut menghadapi rampok yang akan menjarah rumah mereka, maka mereka membaca Ratib Habib Umar sehingga rumah mereka tidak sampai dijarah oleh kaum perampok itu meskipun jumlah mereka sebanyak 15 orang”.

Dipetik dari: Kelebihan Ratib: Huraian Ratib al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Attas, oleh Syed Hassan bin Muhammad al-Attas, Masjid Ba’alwi Singapura, terbitan Hamid Offset Service

47 Tanggapan so far »

 1. 1

  mohd najib bin latip said,

  a.ssmkum w.b.t sy adalah salah satu pengamal yang mengamalkan ratib al attas yang telah saya dapatkan ijazah dari guru saya iaitu al fadil tn guru hj ahmad bin wahab,ulama tertua di negeri melaka dari kampung hulu melaka malaysia,beliau memang terlalu rapat dengan almarhum habib umar bin hud al attas dan bnyk ilmu ilmu dan kelebihan almarhum habib umar yg di dapatinya.Mengenai kelebihan ratib al attas memang tidak di nafikan memang amat terlalu besar kelebihannya yang dapat saya rasakan sepanjang yang diamalkan saya stp hari. Dengan memngamalkannya semuanya akan memdapat keberkahan dan sukses yang luarbiasa. amin ya rabb

 2. 2

  […] Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas […]

 3. 4

  mohon dituliskan teksnya dalam huruf arab. terima kasih

 4. 5

  haris said,

  ane share ya gan…

 5. 6

  zaenal abidin said,

  assalamualaikum…bagi yang mmpunyai sanad rottibul attoz,m0hon sudi untuk mengijazahkan kepda saya…ne alamat email saya ZAENALABIDINABIDIN23@GMAIL.COM syukron.

 6. 11

  nofadil isnaeni said,

  asallamualaikum wr.wb mohon ijin mengamalkan

 7. 12

  sofwan said,

  assalamualaikum…bagi yang mmpunyai sanad rottibul attoz,m0hon sudi untuk mengijazahkan kepda saya…ne alamat email saya fahriyansyah@gmail.com syukron.

 8. 13

  assalamualaikum,,hai sobat sungguh sangat beruntung orang” yg mengamalkn rattib alattas dg penuh ikhlas,bicara mengenai suatu keberkahan dari ayat” ratib ini sungguh sangat bsar,dan semua yg sdh di jelaskan di uraian di atas semua itu benar & pasti.bukan saya mengada”,karena saya sendiri sudah merasakannya.

 9. 15

  elza said,

  asallamualaikum wr.wb mohon ijin mengamalkan

 10. 16

  rizal mukti budiarto said,

  assalmualaikum ..
  mohon ijin mengamalkan nya. Terimakasih

 11. 17

  Triyanto said,

  Mudah”han barang siapa,,yg membaca kitap ratip al’atos,,,akan di di mudah kan segala nya,,,,,dan di jauh kan pada api neraka ,,dan ganguan setan” yg terjutuk…

  Salam dari,,,
  ustad dedek

  dari yogyakarta indonesia

 12. 18

  beben said,

  shollu ala Muhammad
  tks atas sharenya
  mohon ijin dan redhonya untuk mengcopynya…

 13. 19

  Sofyan Adi said,

  Assalamualaikum…bagi yang mmpunyai sanad rottibul attoz,m0hon sudi untuk mengijazahkan kepda saya…ne alamat email saya sofyan_valhalla@yahoo.com
  syukron.

 14. 21

  agus said,

  copas ya mas…..

 15. 22

  One major thing to consider is, should it be a desktop application or a web-based application.
  This approach no longer suits the global, dynamic, cross-border and cross-cultural world in which a growing number of today’s businesses and organizations operate. The cost to open a new fast food location including the franchise fee, equipment and location build out runs north of $300,000 and in some cases, like Outback Steakhouse.

 16. 23

  surya alam said,

  alhamdulilah saya sudah mengamaalkan ratib al- attas secara berkelompok dari masjid ke masjid disekitar lingkunagan saya. jamaahnya kurang lebih 500 jamaah. manfaatnyaa luar biasa.terimakasih

 17. 24

  assallamualaikum
  ya ikhwan
  ne ane muhamad deni
  ane murid gus sulaiman dan termasuk murid habib suaib bin ahmad al attas yg di bangil jatim
  ane punya majelis rotibul attas wa’asmaul husna
  bila ente” pada pengen hadir
  saya berterima kasih kpd ente” semua
  acaranya setiap hari minggu bakdal isya
  tempatnya di kalirejo gang kauman bangil
  sukron

 18. 25

  ohya ikhwan
  ne no ane 087754313534

 19. 26

  Ahmad said,

  Assalamualaikum saya punya jama’ Rotib di wilayah malang selatan.
  Jika Antum berkenan hadir (yang domisili SUMBERPUCUNG / KEPANJEN)

  Majelis Dzikir AnNawawiyah Bertempat Di Jl.Kenanga Rt.33 Rw.10 Kecopokan Desa Senggreng, Kec.Sumberpucung
  Kami mengamalkan Rotib Alaydrus, Rotib Al Attas. Rotib Al Haddad. Ijazah Dari Al Maghfiroh Al Ustad Al Habib Alwy Bin Salim Alaydrus.
  Rutinan Setiap Hari selasa ba’da Isyak.
  Dan Bulanan Majelis Dzikir Wal Maulid Anwarul Hidayah Setiap rabu pon ba’da Isyak…
  Sukron… Jazzakumulloh Ahsanal Jazza

  Wassalamu’alaikum Wr. Wb

 20. 28

  Syukron…….!! ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH……..ANE PUNYA JAMAAH 15-20 ORANG, TIAP MALAM JUM’AT BACA YASINAN+RATIBAN(AL ATHOS) SUDAH BERJALAN 6 BULAN. BAGAIMANE MENDAPATKAN IJAZAH RATIBUL AL ATHOS…??? SYUKRON…WASALLAM

 21. 29

  Sayed Achris Hamka A said,

  Assalamualaikum…bagi yang mmpunyai sanad rottibul attoz,m0hon sudi untuk mengijazahkan kepda saya…ne alamat email saya jazjusa.09@gmail.com syukron.

 22. 31

  fadli said,

  ijazah itu untuk apa??? maklum masih newbie

 23. 33

  Totok karmudi said,

  Assalamualaikum wr wb.
  Mohon ijin untuk mengamalkanya

 24. 34

  doppy eryanto said,

  silahkan baca..saya ijazahkan rotibul athos melalui sanad ijazah dari guru saya,Habib luthfi bin Yahya(pekalongan)

 25. 36

  kalau di amalkan tanpa pengijazahkan nye tak boleh ke? sbb sekadar utk bacaan wirid harian?? di kawasan kerja saya belum ada yg buat nih di masjid…tp di kg sudah ada,,,mohon beri kan jawapan…terima kasih~

 26. 38

  aris said,

  asslm, saya jamaah rotib dari kajen pekalongan, baru saja ngobrol banyak sama bib sueb yg kbtulan ke sini. Mohon doanya besok sore insya Allah beliau mo pulang k jakarta, smoga selamat di jalan. Amiiin

 27. 39

  aries wanto said,

  kenangan bersama habib syueb bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al Athos di pekalongan

 28. 41

  suryadi said,

  Yaa,Alloh ana sangat tidak bisa mninggalkan maksiat,ana ∫ʊƍ∂ tidak bisa istigomah taat kpadaMu,astaghfirluhaladzim&anana kgn sm antum rattibul alwi alhaddad&rattib alaydrus(syamsitsumus muhyinufus),mudah2n khusus untk guru2 ana di brikan kslamatan dunia&akhirat(alustd syarif habibulah’alamudin),(alustd syarif aminulloh ‘alamudin)&alustd syarif kholilulloh ‘alamudin)&untk alustd muhidin bin haji ‘abdul mu’in,∫ʊƍ∂ kdua ​☺я̥āƞġ tua ana,khuss majlim daru’l mu’minin,saudara mulim lak2,baik ƔάnϞ perempuan,amin yaa robbal al’amin,jadza kummullah kheiron katsir,wslmkm,wr,wb

 29. 42

  iman said,

  ga lengkap bacaan ratib al-attas nya mohon diperbaiki

 30. 43

  ratib al attas baik dibaca sbagai tambahan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Perawakn si pengamal cendrung bersinar dimata ahli kebatinan yg berlimpasan jalan dg dirinya.

 31. 44

  jamaah rotib karanganyar said,

  alhamdulillah kita stu jamaah smoga ratib al atos yg kta amalkan ini menjadi amalan yg istikomah fitdunya walakhiroh amin ….. wijdan hilal karangsari _ karanganyar _ pekalongan

 32. 45

  sono said,

  alhamdulillah kami sudah mendapatkan ijazah ratib al athas dan sudah bersama warga smg menjadi berkah ke seluruh kampung.karanganyar sukoharjo wonosobo

 33. 46

  supriyanto said,

  Ass..wr.wb. Yaa habibana sanad ratibul atthas /ratibul haddad mohon izin untuk di ijazahkan dan mengamalkannya mudahan Allah Swt selalu mencurahkan rahmadnya kpd junjungan kita baginda Rasullullah Saw beserta para keluarga beliau dan pengikut beliau ila yaumilqiyaamah mudhn hidup ini jd berkah amin..

 34. 47

  Alfatih said,

  Aslamulaikum.. Alhamdulilah bnyak terbukti amalan ratib al attas berka wali allah..


Comment RSS · TrackBack URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 99 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: